ગુજરાતના શાળાકીય શિક્ષણનો એકસ રે

લેખક:જયેશ શાહ અને લેન્સી લોબો
૨૦૧૯. ગુજરાતના શાળાકીય શિક્ષણનો એક્સ રે, વડોદરા: સેન્ટર ફોર કલ્ચર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ,
બુક સેલ્ફ (નવભારત સાહિત્ય મંદિર - મુંબઈ)

Adivasionu Shoshan ane Avhelna (Fourth edition)

આદિવાસીઓનું શોષણ અને અવહેલના (ચોથી આવૃત્તિ)

By: Lobo, Lancy and Jayanti Macwan

2008. Adivasionu Shoshan ane Avhelna (Fourth edition), Vadodara: Centre for Culture and Development.

Gujaratno Vikas

ગુજરાતનો વિકાસ

By: Lobo, Lancy and Shashikant Kumar

2008.Gujaratno Vikas: Jamin Sampadan, Visthapan, Asargrasto- Ek Vanthambhi Kooch (Second edition), Vadodara: Centre for Culture and Development.