1. Lobo, Lancy.2014. “Udarikaran ane Vaishvikikaranna Vayrama Bharatno Madhyam Varg”, Neerikshak, No. 2, 16 January, pp. 9-11.
  2. Lobo, Lancy. 2001. “Gujaratma Vikas ane Vanchittane Sambandit Muddao”, Arthat, Vol. 20, No. 4, October-December, pp. 61-66.
  3. Lobo, Lancy. 2001. “Gujartma Bhukampnu Komvadikaran”, Arthat, Vol. 20, No. 3, pp. 118-125.

  1. Lobo, Lancy. 2011. “Gujaratni Asmita ane Khristio”, in Vikasna Hamsafar: Gujaratna Vikasma Kristionu Pradhan, Varghese Paul and Naveen Macwan (eds.), Anand: Gujarat Sahitya Praksh, pp. 20-25.
  2. Lobo, Lancy. 2008. “Gujaratni Asmita ane Khristio”, in Gujaratni Asmita: Mari Najare, Uttambhai Parmar (ed.), Kim: Kim Education Society, pp. 369-376.
  3. Lobo, Lancy, A.M. Shah and Pravin J. Patel. 2008. “Nashilu Misran: Gujarati ane Hindu Gaurav”, Nayamarg, April, pp. 21-24.

  1. Shah, Jayesh. 2012. “Kendra-Rajya Sambandho: Padkaro ane Bhavishya”, Bhumiputra, Vol. 60, No.3, pp. 5-7. Also in Nayamarg, Vol. 35, No. 19, pp. 10-13 and Nireekshak, No. 19, pp. 16-18.
  2. Lobo, Lancy. 2001. “Adivasi ane Panchayatoni Chuntanio”, Nayamarg, Vol. 24. No. 6, 16 March, pp. 34-35.

  1. શાહ,જયેશ. 2020. “મજૂર સુધારાલક્ષી સૂચિત લેબરકોડમાં આદીવાસી શ્રમિકો”, આદિલોક,જુલાઈ–ઓગસ્ટ, PP. 16-20.
  2. વરથા, સોમા. 2020. “કોવિડ-19 અને લોકડાઉનની આદિવાસી લોકજીવન પર અસર”, આદિલોક, જુલાઈ–ઓગસ્ટ, PP. ૩૦-32.

  1. Lobo, Lancy. 2001. “Jati ane Vansh”, in Dalit Samasya Jagat Chokma, Martin Macwan and Chandu Meheriya (eds.), Vadodara: Parivartan Trust, pp. 93-95.